บริษัท เค.แอล.เอส.อีเลคทริค จำกัด

ได้เริ่มดำเนินกิจการมากว่า 30ปี ด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร ที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในตลาดทั่วโลก จนผ่านได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.824-2531 สวิตช์ไฟฟ้า และมอก.166-2549 เต้ารับไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเรายังคงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้มุ่งเน้นการขยายส่วนแบ่งตลาดโดยมีการจัดทีมการตลาดซึ่งบริหารโดยทีมนักการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งจะขยายตลาดไปสู่ภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้น พร้อมเ่น้นการบริการเป็นหลักเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ปัจจุบันเรายังคงมุ่งไปข้างหน้า มุ่งหวังว่าีที่จะผลิตผลิตภัณฑ์สวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า ฯลฯ ที่มีมาตรฐานสากล และีมีีรูปลักษณ์ดีไซน์ที่เป็นของเราเอง เป็นของคนไทย โดยมุ่งเ่้น้นงานออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

ศักยภาพ

นโยบายคุณภาพ

"มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า"

นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม